Pressemeddelelse: Hvor er Lemvigs klima- og energistrategi?

Lemvig kommune har fået en handlingsplan for fødevarer, energi og miljø der er udarbejdet af virksomheden Navigators. Desværre er den ukendt for mange, selv om der er flere grunde til at rose den.

Grundtanken med nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal arbejde med forskellige temaer der vedrører fødevarer, miljø og energi er rigtig god.

Der er dog også mangler ved handlingsplanen. For eksempel mangler der en økologisk vinkel. Overgangen fra konventionel til økologisk landbrug kunne have været et fokusområde for sig selv.

Problemet for Navigators plan er dog først og fremmest, at der mangler en overordnet vision og strategi på klima- og energiområdet i Lemvig Kommune. Dette kunne være med til at sikre, at de fine bæredygtige initiativer fik et sigte og ikke risikerede at sive ud i ingenting.

SF Lemvig foreslog i sidste byrådsperiode. at Lemvig skulle være klimakommune og dermed forpligte sig til årligt at reducere udledningen af drivhusgasser. Dette blev desværre nedstemt efter den politiske behandling.

Tanken om forpligtende visioner har vi dog ikke glemt og vi foreslår derfor, at Lemvig kommune udarbejder en klima- og energistrategi for perioden 2011-2021.

Planens målsætning er, at Lemvig kommune som minimum er selvforsynende med vedvarende energi i 2021. Desuden skal planen indeholde følgende temaer: Reduktion af drivhusgasser, energirenoveringer og tiltag med vedvarende energikilder. Andre temaer kan naturligvis inddrages. Gennem disse temaer lægges strategien for at kunne opfylde planens målsætning

SF Lemvig foreslår, at byrådets partier i fællesskab formulerer mål og delmål i Klima- og energistrategien

Begrundelse for forslaget om ”Klima og energistrategi 2011-2021”

Lemvig kommune er allerede gennem vindkraft, biogas, flisforgasning og flisforbrænding nået et godt stykke ad vejen til at blive selvforsynende med vedvarende energi. Set i det lys og i erkendelse af at energieffektiviseringer kan medvirke til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og mindske borgernes udgifter til energi, vil en sådan klima- og energistrategi medvirke til at opfylde Kommunens vision om ” bæredygtighed, vækst og en positiv befolkningsudvikling”.

Planen vil vise borgerne, at Lemvig kommune gør en indsats til gavn for kommunens borgere, i solidaritet med de områder på kloden der rammes hårdest af den globale opvarmning.

Arne Noe, SF – Medlem af Teknik- og miljøudvalget

Thomas W. Jensen, Formand SF Lemvig

Tags: ,